Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

3421 e361
Reposted fromguidetomadness guidetomadness viaObscurity Obscurity
3890 e7ca 500
Reposted fromrol rol viaadriannak adriannak

April 27 2015

Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar

April 20 2015

Miłość trzeba wytęsknić, wycierpieć, wypłakać. A i tak nie ma pewności, czy się zjawi
— Wiesław Myśliwski - "Widnokrąg"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
Lubię wodzić za nią wzrokiem I jak leży naga choć nierozebrana
— Krzysztof Kotowski "Nierozsądek"
Reposted fromperseweracje perseweracje
Napij się herbaty. Herbata rozgrzeje ci ręce i kawałek duszy.
— moja Mama wie wszystko
Reposted frombeautifulwar beautifulwar
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec

Mężczyzna dobrze ubrany, musi też dobrze rozbierać.

 

Reposted fromnewnightmare newnightmare
Shae lives well
Reposted fromweightless weightless

Reblog if you've ever ruined your sleep schedule just to talk to someone

Reposted fromtwice twice viaguidetomadness guidetomadness

April 19 2015

 I see her. Wherever I go, she always knows to flood my thoughts with her absent presence. My eyes are closed, even in the darkness of my soul, she knows where to find me. I want to hold her. I want to stroke her hair, I want to feel that she is with me. I want to feel her warmth against my body. It frightened me that I can only see her in my own reality. Afraid that I will never feel her breath blow over my skin. Afraid that I can never hold her hand in mine. Afraid to never get the feeling of missing connection. But she is more than the sheets that clothe the storm inside her. The thing that I crave, where I could never run my fingers through, that one thing I can only feel with what I desire from her; I want to wrap myself in her sheets and disrobe her soul. I want to see her the way she can't see herself. I want to be her for a moment. Then I will wash her sheets and give them back to her. For the first time I will kiss her soft lips which I have kissed a dozen times when she took me over. Maybe she will always be just a thought of which I will never hear the echo of her heart that beats miles away. But I want her. I want her in my life. I am sure of it. I want her. I want all of what she is. 
— Zeff Wolf
Reposted fromguidetomadness guidetomadness
Jesteś dla mnie szeregiem zielonych liter dźwięczących miło, jesteś płaskim listem, który można całować nie czując nic. Twoje imię wypisane nisko przypomina sierść kota i przeciąga się podłużnie, gdy je wymawiam. Chciałabym cię dotknąć tak, jak dotykam twojego imienia. Ale boję się chwili, w której zobaczę twoje brwi i usta. Jest tyle linii uśmiercających tkliwość i tyle przyćmionych świateł nie szepczących o miłości. Chciałabym cię poznać dotykiem, chciałabym, żebyś przyszedł w nocy, pochylił się nade mną śpiącą i znowu odszedł jak księżyc. Przestałabym wpatrywać się w nieruchome okno i usnęłabym wtulona w zapach po tobie.
— Halina Poświatowska
Reposted fromguidetomadness guidetomadness
1179 5979
Reposted frompoppyseed poppyseed viaguidetomadness guidetomadness
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted frombadblood badblood viaguidetomadness guidetomadness
I feel in love with her. Not because I wanted to - her lips just pushed me. All these little things she does - it clings to my body. She is wrapped as a cloud around my heart. It stormed last night. "It hurts when you aren't here. The distance is killing me." I write poems to resurrect her presence, when I can't kiss her. But her existence can't be captured in words. The only thing that can capture her is the space around us, when I hold her in my arms - where gravity doesn't exist anymore. Life is hard when ours shadows can't merege, but I know she is worth it.
— Zeff Wolf
Reposted fromguidetomadness guidetomadness
Opo­wiadałam ci chaotycznie zat­rzy­mane w pa­mięci chwi­le, a ty układałeś jedną koło dru­giej, bu­dując z nich mo­je życie, mój świat.
— Halina Poświatowska
Reposted fromguidetomadness guidetomadness
1152 01e1
Reposted fromtwice twice viaguidetomadness guidetomadness
Nie łudźmy się, przy­jacielu, ludzie pog­rze­bią nas w pa­mięci równie szyb­ko, jak pog­rze­bią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszys­tkie nasze prag­nienia odejdą ra­zem z na­mi i nie zos­ta­nie po nich na­wet pus­te miej­sce. Na ziemi nie ma pus­tych miej­sc.
— Halina Poświatowska
Reposted fromguidetomadness guidetomadness

alienaided:

It’s weird when you realize the person you once told everything to now has no idea of what’s happening in your life.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl